When Opera Meets Ink: Zhang Da-qian and his work 'Wang Kui Betrays Gui Ying'

Eva Tang / Ravenel Quarterly No. 21 2017/05 / 2017-05-16